دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 1-192 
8. ستارگان حله

صفحه 83-88

عبدالرحیم اباذری