دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، فروردین 1390، صفحه 1-171 
2. مشروعیت زیارت

صفحه 12-15

آیت الله استادی


3. نجفیات

صفحه 17-21

جواد محدثی


13. تاریخ النجف

صفحه 146-151

سیدمحمد موسوی