دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 1-184 
2. نقش فرهنگی تجمع اربعین حسینی

صفحه 27-50

هادی فتح الله نژاد زنگی آبادی