دوره و شماره: دوره 1، شماره 0، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-220 (فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی پیش شماره اول، تابستان 1388) 
2. زیارت و امامت

صفحه 13-25

محمد محمدی ری شهری


13. ستارگان حرم علوی

صفحه 166-180

عبدالرحیم اباذری


16. کتاب شناسی زیارت

صفحه 198-204

سیدرضا باقریان موحد


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی پیش شماره اول، تابستان 1388