نویسنده = ���������� ����������������
سفرنامه یکی از علمای اصفهان به عتبات

دوره 5، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 141-146

محمدهاشم عطیه؛ حسین شهرستانی