نویسنده = حسین علی محفوظ
تعداد مقالات: 2
1. سامراء در منابع عربی

دوره 6، شماره 24.25، پاییز 1394، صفحه 181-198

محمدحسین خوشنویس؛ حسین علی محفوظ


2. نگاهی به نجف اشرف در سال 1356ق. (1935م)

دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 134-139

حسین علی محفوظ؛ حسین ریحانی