نویسنده = عبدالرحیم اباذری
ستارگان حرم علوی

دوره 1، شماره 0، تیر 1388، صفحه 166-180

عبدالرحیم اباذری